close
تبلیغات در اینترنت
سوالات ادبیات سوم راهنمایی
loading...

سوال | سایت درسی سوال | پایه یازدهم

-به اين  سوالات پاسخ د هيد( 3) 1- سجع د ر نثر به كار مي رود.                    ص (    )                    غ (   ) 2-« شهيد ان را ياد  كنيد  »  يك جمله ي خبري است      …

سوالات ادبیات سوم راهنمایی

مجیدپیری بازدید : 1175 26 / 07 / 1392 نظرات ()


-به اين  سوالات پاسخ د هيد( 3)

1- سجع د ر نثر به كار مي رود.                    ص (    )                    غ (   )

2-« شهيد ان را ياد  كنيد  »  يك جمله ي خبري است       ص (    )             غ (   )

3- متراد ف رافت  ................  مي باشد 

4- متضاد  محزون ............... مي باشد 

5- معناي د قيق « سلمان منا اهل البيت  » د ر كد ام گزينه آمد ه است ؟

الف) اهل بيت سلمان از ماست .       ب) سلمان از اهل بيت ما منت يافت .

ج) اهل بيت ما از سلمان است .         د ) سلمان از اهل بيت ماست .

6- كد ام كلمه به معناي « خاندان » مي باشد ؟

الف) ظلال          ب) آل           ج) جمال        د ) مجموع

7-  د ر كد ام گزينه غلط املايي وجود دارد ؟

الف) اعتصاب كرد ن    ب) به طرز مرموزي   ج) حوضه ي علميٌه   د ) سيماي جذٌاب   

8 -  كد ام كلمه ساد ه است ؟

الف) گلزار     ب) نادان        ج)‌گنجشك     د ) بيمارستان

9 -  كدام كلمه غيرساد ه است ؟

الف) پنجره   ب) آزمايشگاه    ج) تراش   د ) ستاره

10-  د ر اين جمله « سعدي  شاعربزرگ كشورما  درنظاميه ي بغداد درس خوانده است »؟

بدل کدام گزینه است؟

الف) سعد ي    ب) شاعر بزرگ كشور ما      ج) د رس خوا ند ه    د ) نظاميه ي بغد اد

11- جمله اي كه امر به  انجام كاري يا درخواست  انجام كار ي را مطرح مي كند

  جمله ي ............. است .

الف) خبري         ب) پرسشي              ج) امري            د ) عاطفي

12-فعل « مي نويسيم » چه زماني  است ؟

الف) حال          ب)  گذشته             ج) آينده            د )  ماضي

13- اين مصراع ها را كامل كنيد (2)

تامعلم  ...............  

 .........رخشان.........

 برگ د رختان .........................

 ..............راز...........

 ..........روي..............

 ...............................كرد گار

 ۱۴- اين بيت و عبارت را  به نثر روان بنويسيد ( 1)

 

اي ياد تو مونس روانم                  جز نام تو نيست بر ‍زبانم

 

مال با هزينه كردن كم آيدد ودانش با پراكنده شد ن بيفزايد

 

15- يك جمله به زبان گفتار  بنويسيد  وآن را به زبان نوشتار تبديل كنيد ( 1)

 

16-كلمه ي« ماد ر »را د ر انوا ع جمله به كارببريد ( 1)

خبري:

پرسشي:

امري:

عاطفي:

 

17- معني اين لغات را بنويسيد ( 2)    معرفت - مورخ - سيما - اسوه

 

 تبعيد -  حكيم - پاسبان  - د رويش

                                                                                                                       

............................................................................................................................................

 

گزينه ي صحيح را انتخاب كنيد( 5  ) 

1-      مهم ترین جزء ِ گزاره ................ است .

   1- مسند                        2- شناسه                         3- فعل                                  4- مفعول

2-  مفرد کدام جمع ، غلط آمده است ؟

  1- عوامل:عالم                         2- افكار : فكر                     3- اسرار : سر                      4- اَخبار : خبر

3- معنی واژه  « مُبیّن » چیست ؟

  1- آشکار کننده                    2- بیان شده                         3- بیان                                 4- آشكار

4- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................... ختم می کرد .

  1- کشیده                         2- دراز                               3- طولانی                              4- بلند

5- .................... قسمتی از جمله است که در باره ی آن خبر می دهیم .

 1- مفعول                        2- نهاد                               3- مسند                               4- گزاره

6- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

  1- استقلال و وابستگی          2- محبت و لطف             3- دوام و بقا                           4- اصابت و برخورد

7- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

 1- به فضل خدا : به کرم و بزرگواری خدا                               2- خانه غلغله شد : در خانه شور و غوغا بر پا شد

  3- مصادف با اربعین حسینی بود : هم زمان با عاشورای امام حسین ( ع ) بود

  4- قند در دل کسی آب کردن : کسی را خوشحال کردن

8- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

   1- جهل : ناداني            2-  چيره : غلبه       3- حكما: حاكمان     4- رشادت  : د ليري

9-  در کدام یک ازعبارات  زیر « تلمیح » وجود دارد ؟ 

 1- آب از آب تکان نمی خورد                                   2- آب از سر چشمه گل آلود است  

  3- آب دست یزید افتاده است                               4- آب از دستش نمی چکد

10- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟ 

 1- دلیری                                    2- پستی                             3- بزرگی                       4- بخشندگی

 

11- کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟

 1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند .              2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .

 3- شعار همان شعر است .                             4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است .

12- در کدام گزینه پسوند وجود دارد ؟  

    1- کودک                                 2- با ادب                        3- گرما                           4- بیمار

13- کدام کلمه دو پسوند دارد ؟    

    1- بامدادان                             2- دانشگاه                   3- بیکاری                      4- هنرستان

14-  کدام یک جزء ِ ویژگی زبان نیست ؟ 

 1- پویا                                  2- نظام مند                         3- ثابت                        4- زایا

15- کلمات کدام گزینه ، برای جاهای خالی بیت زیر مناسب است ؟

« علم چندان که ................ خوانی          چو ................ در تو نیست نادانی

 1- پیش تر ، عمل             2- بیش تر ، عمل        3-کمتر ، عمل            4- بیش تر ، علم

16- کلمه ی « کوه » باکدام پسوند یک کلمه ی بامعنی می سازد ؟

   1-  گر                       2- ناک                         3- سار                          4- زار

17-  وندها اگر در ابتدای پایه بیایند . .............. نام دارند .

      1- پیشوند                        2- پسوند                       3- وند                               4- میانوند

18- كتاب  منشات اثر معروف ...........   است .

 1- فرد وسي                            2- نظامي                    3- قائم مقام فراهاني                        4- حميد  سبزواري

19- معنی کدام لغت ، غلط است ؟

 1- کائنات : جانوران زمین                   2- قلمرو : ناحیه                         3- مسلم  :  مسلمان                   4- دودمان : خاندان

20- كتاب د استان و راستان نوشته ي  ................ است .

1- شهيد مرتضي مطهري                       2- اقبال لاهوري                   3- مستوره ي كرد ستاني               4 - سعد ي

 

21- اين ابيات را كامل كنيد ( 2)

اي هست كن .....................                           ............................................

...........................   علوم                           ............................................

.....................................                          كه جز د انش ..........................

......................................                         ..............................تن پروري نيست 

 

22- اين عبارات و مصرع ها را به نثر روان بنويسيد ( 1)

 

از ولاي دودمانش زنده ام

 

نادان را به از خموشي نيست واگر اين مصلحت بدانستي نادان نبودي

 

23- بيت الغزل و شاه بيت چيست ؟ (5%)

 

24- قوت و قوت شكل نوشتاري ............ اما د ر ............. و .......... باهم متفاوت اند.(75%)

 

25- كتاب خواجه رشيد الد ين فضل الله ..................  مي باشد  . (25%)

 

26- با اين تركيب ها  جمله بسازيد(5%)

 

اربعين حسيني

 

دانشور 

                                                                                 

            "يك اراده ي قوي بر همه چيز غالب است حتي بر زمان"

 ......................................................................................................................................................................................                                                                                                          

1- قالب شعری مثنوی برای سرودن داستان مناسب است.25%  ص(   )                    غ (  )

2- درجمله ی «یک عقده را برای گروجان خودنگه می دارم»فعل ماضی استمراری به کاررفته است. 25ص( )         غ ( ) 

3- به صفت هایی که نشانه ی ترین دارند صفت  .................می گویند. 25%

4- به گفت وگوی افراددرداستان هاوفیلم نامه ها  .....................می گویند. 25%

5 - گزينه ي مناسب ازسمت راست را به گزينه ي مناسب ازسمت چپ وصل كنيد.(يك گزينه اضافي است)(1)

   متعال          •                         •       نردبان

سلاله             •                          •      بلندمرتبه 

خرقه             •                          •       فرزند

معراج           •                           •    حکمت  

                                               •    لباس درویشان    

6-  مفهوم کدام واژه بامفهوم گزینه های دیگر ارتباط ندارد؟  25%           

الف- رخصت                      ب- اختصار                     ج- ترخیص                       د – مرخص

7-- کدام گزینه معمولابه شکل مونولوگ نوشته نمی شود؟ 25%

الف-   مناجات                  ب- نیایش ها                   ج- نمایش نامه ها                  د – مرثيه ها

 

8- درکدام گزینه آرایه تشبیه به کاررفته  است؟  25%

 الف-  همه بوستانش سراسرگل است                              ب-  بنی آدم اعضای یک پیکرند        

 ج-  تکه یخ هابه گریه افتادند                                        د - زنهار!مگوسخن به جزراست 

9- - املای کدام واژه باتوجه به معنی غلط است؟25%

الف-  نسرت  : یاری                         ب-  حاجت : نیاز            ج-  طنین: آهنگ   د - اعظم : بزرگ

10- درکدام گزینه جمله ی زبانی به کاررفته است؟25%

الف- سخن عشق پیروجوان نمی شناسد                        ب-   یک روزناگهان ازآسمان آتش بارید 

ج-  اتومبیل هاگریختندوشهرخالی شد                            د - بچه هاآن شب همه بلندشدندواورابوسیدند  

11-کدام گزینه به مفهوم «خودشناسی»اشاره دارد؟  25%

الف-  دل بــی علم چشم بی نوراست                      مـــــردنادان زمردمی دوراست                   

ب-  بدان کــوش تا زود دانـــاشوی                       چودانـــــــاشوی زودوالاشوی                        

ج - که دانـش زتنـــــگی پناه آورد                      چوبی راه گــــردی به راه آورد                     

د - آن چــه درعـــلم بیش می باید                      دانش ذات خــــــویش می باید  

12- درکدام ترکیب «صفت» به کاررفته است؟25%

 الف- کوچه های خراسان                                              ب-  موج های پریشان

ج-  ریگ های بیابان                                                   د -   فصل باران

 13- املای کدام واژه باتوجه به معنی غلط است؟25%

 الف-  حیات معمول  : زندگی عادی                                    ب-   هرزرفتن : بی ثمرشدن   

 ج -  سرزمین غنی: کشوربی نیاز                                     د- مآرج عشق : نردبان های محبّت

13- اين لغات را معني كنيد( 2)  مشقت                  پرهيزگار                 انحطاط                 ملاحان

يزد ان                         تداعي                منجي                   مصطفي

14- اين ابيات را كا مل كنيد( 2)

.................تو پاكي و.........                       ......................................

.............................طراوت                    ......................................

...................................                    و د انش .............................

.................................                     ..................................دانش

15- مفهوم اين ابيات و عبارات را بنويسيد ( 4)

نه د رياي جلال و كبرياي تورا كران ، پس تورا مد ح و ثنا چون توان ؟

پرسش تشنگي را تو آبي جوابي                   ريگ هاي بيابان تورا مي شناسند 

د ل بي علم چشم بي نورست                   مرد  ناد ان زمردمي دورست

گربه گفت : مگر زود  ملول شدي و چون بر حاجت خويش پيروزآمدي مگر نيت بد ل كردي و مي انديشي ؟ 

16- اين كتاب ها از كيست ؟(1)

كشف الاسرار                   روضه ي خلد                شاهنامه                 الابنيه عن حقائق الادويه 

17- دراين عبارت  نقش كلمات ( فعل ، مفعول، مسند ، نهاد ) را مشخص كنيد (2)

آورنده ي بهار و خزان است                خد اي تعالي گشاده روي وآسان گير را دوست د ارد            صيادان آمدند  

18- با اين كلمات جمله بسازيد ( 3)

حيات حقيقي

مشتاق

كردار

19-دو پيام درس موش و گربه و حكايت سيرت سلمان را بنويسيد ( 2)

                                                      

    

"زندگي قانون باورها و لياقت ها ست، هميشه باور  داشته باش كه لايق بهترين هايي"

                                                                                                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

گزينه درست را انتخاب كنيد(5%)

 

1- کدام گزینه با بقیه ی گزینه ها از نظر((ساده و غیر ساده)) فرق دارند؟

الف- نگهبانo        ب- دانشمند  o                ج- فرمانo                 د-نادان

 

2- درکدام گزینه نثر ادبی وجود دارد؟

الف- پاییز رنگ برگ ها تغییر می کندo                          ب- برگ ها درخشش خود را از دست می دهندo

ج- در پاییز برگ ها دست از دامن شاخه رها می کنند o       د- در پاییز هوا کمی سرد استo

3- با كلمات داده شده شبكه ي مراعات نظير بسازيد (2):
آسمان   (................-....................- .................. - .......................)

معلم  (..................... -..................... -  ...................... - .................. )
  4 -  جمله هاي  زير را مرتّب كنيد .(2)

الف – رشد ، گياهان ، نور ، خورشيد ، به ، احتياج، براي ، دارند ........................................................................................................

ب- بپرسيد ، اگر ، جايي ، از ، متوجه ، نشده ايد ، را ، از ، معلم ، آن ، را ، درس ، خوب

5-   جمله هاي ناقص زيرتادوجمله  را كامل كنيد . (2 )

 اگر درس ها را با دقّت .............................................................................................................

 هرگز نبايد..............................................................................................................................

6- دوسطر بنويسيد و در آن اين كلمات ( زند گي ، گذشته ، كتاب ، دانش )‌ رابه كارببريد(2)

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

7- جمله ها ی ادبی زیر را بصورت زبانی بنویسید؟(1/5)

گل خورشید شکفت

پيامبر همانند نسيم  نرم ومهربان بودند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يك مورد از موضو ع هاي زير را انتخاب كنيد  و انشا بنويسيد(10)

علم ودانش چه فایده هايی براي انسان دارد

من يك كفش هستم اسم صاحب من سحر است او دختر ....

يك نوجوان  دوست دارد....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ---------------------------------------------------------------------------------                                          

* مشخص كنيد كدام جمله صحيح و كدام غلط است . (1(

1- در گفت و گوهاي بين اشخاص در داستان ها نمايش نامه ها به جاي نام گوينده نشانه ي ( -)گذاشته مي شود . ص (   )          غ  (   (  

 

-2به شيوه ي بهره گيري غير مستقيم از آيات  احاديث و روايات  تشبيه مي گويند .                        ص‌‌  (    (            غ (   )

 

3- با تركيب  و واژه ي داده شده جمله   بنويسيد . (2)

شعار جمعيت :                                                 

  
خردمند:

 

4- جمله های ادبی را به صورت ساده ی زبانی بنویسید( 1)

دندان هایش مثل مروارید می درخشد

 

زمستان کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

 

6- براي اين تصويريك  بند(سه سطر )بنويسيد ( 2)

   

7- اين عبارت را تا دوجمله ادامه دهيد (2)

 من مي خواهم با ....................................................................................................................................

 راز هاي زندگي را ..................................................................................................................................

يك مورد از موضوع هاي داده شده را انتخاب كنيد و انشا بنويسيد : (10)

اي كاش مي توانستم....

درباره ی ادب وفایده های آن درزندگي

 گزارش يك سفر خيا لي به اعماق دريا يا كرات آسما ني را بنويسيد .

--------------------------------------------------------------------------------------------

 1- جای خالی عبارت زیر را کامل کنید؟(1)

گفتگوی درونی را.............................و گفتگوی با دیگران را..................................گویند.

2- معادل واژه های زیر را بنویسید؟(1)

مظلوم- رسول- خصلت-  آبشخور

 

3- عبارت زیر  کدام شعر مشهور سعدی را در خاطر شما زنده می کند(2)

مثل مومنان ، جمله چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد، همه ی اندام ها آگاهی یا بند و رنجور شوند.

 

 

 4- اساس درک و فهم خود را در خصوص عبارت زیر در دو سطر بیان کنید (2)

 

پیامبر فرمودند : ای ابوذر مبادا با برادر مسلمان قهر کنی، زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگارپذیرفته نمی شود.
.........................................................................................................................................................................

 
5- درمورد اين تصوير سه سطر بنويسيد  (2 )

6- یک بند(دوسطر) بنویسید و کلمات زیر را در آن بکار ببرید؟(2)

دوستي -  راه -  شادي – انتظار

 

يك مورد از موضوع هاي داده شده را انتخاب كنيد و انشا بنويسيد : (10(

 اهمیت خانواده

غنیمت دانستن ایام نوجواني و جواني

د وست خوب كيست وچه ويژگي هايي دارد ؟

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط الاله در تاریخ 1392/10/7 و 18:32 دقیقه ارسال شده استنام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 627
 • کل نظرات : 1717
 • افراد آنلاین : 5
 • تعداد اعضا : 1801
 • آی پی امروز : 223
 • آی پی دیروز : 337
 • بازدید امروز : 2,300
 • باردید دیروز : 1,850
 • گوگل امروز : 57
 • گوگل دیروز : 143
 • بازدید هفته : 4,150
 • بازدید ماه : 46,679
 • بازدید سال : 299,373
 • بازدید کلی : 6,136,344