close
تبلیغات در اینترنت

سوالات ادبیات سوم راهنمایی

شنبه 01 آبان 1395
تبلیغات
سوالات ادبیات سوم راهنمایی


-به اين  سوالات پاسخ د هيد( 3)

1- سجع د ر نثر به كار مي رود.                    ص (    )                    غ (   )

2-« شهيد ان را ياد  كنيد  »  يك جمله ي خبري است       ص (    )             غ (   )

3- متراد ف رافت  ................  مي باشد 

4- متضاد  محزون ............... مي باشد 

5- معناي د قيق « سلمان منا اهل البيت  » د ر كد ام گزينه آمد ه است ؟

الف) اهل بيت سلمان از ماست .       ب) سلمان از اهل بيت ما منت يافت .

ج) اهل بيت ما از سلمان است .         د ) سلمان از اهل بيت ماست .

6- كد ام كلمه به معناي « خاندان » مي باشد ؟

الف) ظلال          ب) آل           ج) جمال        د ) مجموع

7-  د ر كد ام گزينه غلط املايي وجود دارد ؟

الف) اعتصاب كرد ن    ب) به طرز مرموزي   ج) حوضه ي علميٌه   د ) سيماي جذٌاب   

8 -  كد ام كلمه ساد ه است ؟

الف) گلزار     ب) نادان        ج)‌گنجشك     د ) بيمارستان

9 -  كدام كلمه غيرساد ه است ؟

الف) پنجره   ب) آزمايشگاه    ج) تراش   د ) ستاره

10-  د ر اين جمله « سعدي  شاعربزرگ كشورما  درنظاميه ي بغداد درس خوانده است »؟

بدل کدام گزینه است؟

الف) سعد ي    ب) شاعر بزرگ كشور ما      ج) د رس خوا ند ه    د ) نظاميه ي بغد اد

11- جمله اي كه امر به  انجام كاري يا درخواست  انجام كار ي را مطرح مي كند

  جمله ي ............. است .

الف) خبري         ب) پرسشي              ج) امري            د ) عاطفي

12-فعل « مي نويسيم » چه زماني  است ؟

الف) حال          ب)  گذشته             ج) آينده            د )  ماضي

13- اين مصراع ها را كامل كنيد (2)

تامعلم  ...............  

 .........رخشان.........

 برگ د رختان .........................

 ..............راز...........

 ..........روي..............

 ...............................كرد گار

 ۱۴- اين بيت و عبارت را  به نثر روان بنويسيد ( 1)

 

اي ياد تو مونس روانم                  جز نام تو نيست بر ‍زبانم

 

مال با هزينه كردن كم آيدد ودانش با پراكنده شد ن بيفزايد

 

15- يك جمله به زبان گفتار  بنويسيد  وآن را به زبان نوشتار تبديل كنيد ( 1)

 

16-كلمه ي« ماد ر »را د ر انوا ع جمله به كارببريد ( 1)

خبري:

پرسشي:

امري:

عاطفي:

 

17- معني اين لغات را بنويسيد ( 2)    معرفت - مورخ - سيما - اسوه

 

 تبعيد -  حكيم - پاسبان  - د رويش

                                                                                                                       

............................................................................................................................................

 

گزينه ي صحيح را انتخاب كنيد( 5  ) 

1-      مهم ترین جزء ِ گزاره ................ است .

   1- مسند                        2- شناسه                         3- فعل                                  4- مفعول

2-  مفرد کدام جمع ، غلط آمده است ؟

  1- عوامل:عالم                         2- افكار : فكر                     3- اسرار : سر                      4- اَخبار : خبر

3- معنی واژه  « مُبیّن » چیست ؟

  1- آشکار کننده                    2- بیان شده                         3- بیان                                 4- آشكار

4- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................... ختم می کرد .

  1- کشیده                         2- دراز                               3- طولانی                              4- بلند

5- .................... قسمتی از جمله است که در باره ی آن خبر می دهیم .

 1- مفعول                        2- نهاد                               3- مسند                               4- گزاره

6- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟

  1- استقلال و وابستگی          2- محبت و لطف             3- دوام و بقا                           4- اصابت و برخورد

7- معنی کدام گزینه نادرست است ؟

 1- به فضل خدا : به کرم و بزرگواری خدا                               2- خانه غلغله شد : در خانه شور و غوغا بر پا شد

  3- مصادف با اربعین حسینی بود : هم زمان با عاشورای امام حسین ( ع ) بود

  4- قند در دل کسی آب کردن : کسی را خوشحال کردن

8- کدام لغت غلط معنی شده است ؟

   1- جهل : ناداني            2-  چيره : غلبه       3- حكما: حاكمان     4- رشادت  : د ليري

9-  در کدام یک ازعبارات  زیر « تلمیح » وجود دارد ؟ 

 1- آب از آب تکان نمی خورد                                   2- آب از سر چشمه گل آلود است  

  3- آب دست یزید افتاده است                               4- آب از دستش نمی چکد

10- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟ 

 1- دلیری                                    2- پستی                             3- بزرگی                       4- بخشندگی

 

11- کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟

 1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند .              2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .

 3- شعار همان شعر است .                             4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است .

12- در کدام گزینه پسوند وجود دارد ؟  

    1- کودک                                 2- با ادب                        3- گرما                           4- بیمار

13- کدام کلمه دو پسوند دارد ؟    

    1- بامدادان                             2- دانشگاه                   3- بیکاری                      4- هنرستان

14-  کدام یک جزء ِ ویژگی زبان نیست ؟ 

 1- پویا                                  2- نظام مند                         3- ثابت                        4- زایا

15- کلمات کدام گزینه ، برای جاهای خالی بیت زیر مناسب است ؟

« علم چندان که ................ خوانی          چو ................ در تو نیست نادانی

 1- پیش تر ، عمل             2- بیش تر ، عمل        3-کمتر ، عمل            4- بیش تر ، علم

16- کلمه ی « کوه » باکدام پسوند یک کلمه ی بامعنی می سازد ؟

   1-  گر                       2- ناک                         3- سار                          4- زار

17-  وندها اگر در ابتدای پایه بیایند . .............. نام دارند .

      1- پیشوند                        2- پسوند                       3- وند                               4- میانوند

18- كتاب  منشات اثر معروف ...........   است .

 1- فرد وسي                            2- نظامي                    3- قائم مقام فراهاني                        4- حميد  سبزواري

19- معنی کدام لغت ، غلط است ؟

 1- کائنات : جانوران زمین                   2- قلمرو : ناحیه                         3- مسلم  :  مسلمان                   4- دودمان : خاندان

20- كتاب د استان و راستان نوشته ي  ................ است .

1- شهيد مرتضي مطهري                       2- اقبال لاهوري                   3- مستوره ي كرد ستاني               4 - سعد ي

 

21- اين ابيات را كامل كنيد ( 2)

اي هست كن .....................                           ............................................

...........................   علوم                           ............................................

.....................................                          كه جز د انش ..........................

......................................                         ..............................تن پروري نيست 

 

22- اين عبارات و مصرع ها را به نثر روان بنويسيد ( 1)

 

از ولاي دودمانش زنده ام

 

نادان را به از خموشي نيست واگر اين مصلحت بدانستي نادان نبودي

 

23- بيت الغزل و شاه بيت چيست ؟ (5%)

 

24- قوت و قوت شكل نوشتاري ............ اما د ر ............. و .......... باهم متفاوت اند.(75%)

 

25- كتاب خواجه رشيد الد ين فضل الله ..................  مي باشد  . (25%)

 

26- با اين تركيب ها  جمله بسازيد(5%)

 

اربعين حسيني

 

دانشور 

                                                                                 

            "يك اراده ي قوي بر همه چيز غالب است حتي بر زمان"

 ......................................................................................................................................................................................                                                                                                          

1- قالب شعری مثنوی برای سرودن داستان مناسب است.25%  ص(   )                    غ (  )

2- درجمله ی «یک عقده را برای گروجان خودنگه می دارم»فعل ماضی استمراری به کاررفته است. 25ص( )         غ ( ) 

3- به صفت هایی که نشانه ی ترین دارند صفت  .................می گویند. 25%

4- به گفت وگوی افراددرداستان هاوفیلم نامه ها  .....................می گویند. 25%

5 - گزينه ي مناسب ازسمت راست را به گزينه ي مناسب ازسمت چپ وصل كنيد.(يك گزينه اضافي است)(1)

   متعال          •                         •       نردبان

سلاله             •                          •      بلندمرتبه 

خرقه             •                          •       فرزند

معراج           •                           •    حکمت  

                                               •    لباس درویشان    

6-  مفهوم کدام واژه بامفهوم گزینه های دیگر ارتباط ندارد؟  25%           

الف- رخصت                      ب- اختصار                     ج- ترخیص                       د – مرخص

7-- کدام گزینه معمولابه شکل مونولوگ نوشته نمی شود؟ 25%

الف-   مناجات                  ب- نیایش ها                   ج- نمایش نامه ها                  د – مرثيه ها

 

8- درکدام گزینه آرایه تشبیه به کاررفته  است؟  25%

 الف-  همه بوستانش سراسرگل است                              ب-  بنی آدم اعضای یک پیکرند        

 ج-  تکه یخ هابه گریه افتادند                                        د - زنهار!مگوسخن به جزراست 

9- - املای کدام واژه باتوجه به معنی غلط است؟25%

الف-  نسرت  : یاری                         ب-  حاجت : نیاز            ج-  طنین: آهنگ   د - اعظم : بزرگ

10- درکدام گزینه جمله ی زبانی به کاررفته است؟25%

الف- سخن عشق پیروجوان نمی شناسد                        ب-   یک روزناگهان ازآسمان آتش بارید 

ج-  اتومبیل هاگریختندوشهرخالی شد                            د - بچه هاآن شب همه بلندشدندواورابوسیدند  

11-کدام گزینه به مفهوم «خودشناسی»اشاره دارد؟  25%

الف-  دل بــی علم چشم بی نوراست                      مـــــردنادان زمردمی دوراست                   

ب-  بدان کــوش تا زود دانـــاشوی                       چودانـــــــاشوی زودوالاشوی                        

ج - که دانـش زتنـــــگی پناه آورد                      چوبی راه گــــردی به راه آورد                     

د - آن چــه درعـــلم بیش می باید                      دانش ذات خــــــویش می باید  

12- درکدام ترکیب «صفت» به کاررفته است؟25%

 الف- کوچه های خراسان                                              ب-  موج های پریشان

ج-  ریگ های بیابان                                                   د -   فصل باران

 13- املای کدام واژه باتوجه به معنی غلط است؟25%

 الف-  حیات معمول  : زندگی عادی                                    ب-   هرزرفتن : بی ثمرشدن   

 ج -  سرزمین غنی: کشوربی نیاز                                     د- مآرج عشق : نردبان های محبّت

13- اين لغات را معني كنيد( 2)  مشقت                  پرهيزگار                 انحطاط                 ملاحان

يزد ان                         تداعي                منجي                   مصطفي

14- اين ابيات را كا مل كنيد( 2)

.................تو پاكي و.........                       ......................................

.............................طراوت                    ......................................

...................................                    و د انش .............................

.................................                     ..................................دانش

15- مفهوم اين ابيات و عبارات را بنويسيد ( 4)

نه د رياي جلال و كبرياي تورا كران ، پس تورا مد ح و ثنا چون توان ؟

پرسش تشنگي را تو آبي جوابي                   ريگ هاي بيابان تورا مي شناسند 

د ل بي علم چشم بي نورست                   مرد  ناد ان زمردمي دورست

گربه گفت : مگر زود  ملول شدي و چون بر حاجت خويش پيروزآمدي مگر نيت بد ل كردي و مي انديشي ؟ 

16- اين كتاب ها از كيست ؟(1)

كشف الاسرار                   روضه ي خلد                شاهنامه                 الابنيه عن حقائق الادويه 

17- دراين عبارت  نقش كلمات ( فعل ، مفعول، مسند ، نهاد ) را مشخص كنيد (2)

آورنده ي بهار و خزان است                خد اي تعالي گشاده روي وآسان گير را دوست د ارد            صيادان آمدند  

18- با اين كلمات جمله بسازيد ( 3)

حيات حقيقي

مشتاق

كردار

19-دو پيام درس موش و گربه و حكايت سيرت سلمان را بنويسيد ( 2)

                                                      

    

"زندگي قانون باورها و لياقت ها ست، هميشه باور  داشته باش كه لايق بهترين هايي"

                                                                                                                   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

گزينه درست را انتخاب كنيد(5%)

 

1- کدام گزینه با بقیه ی گزینه ها از نظر((ساده و غیر ساده)) فرق دارند؟

الف- نگهبانo        ب- دانشمند  o                ج- فرمانo                 د-نادان

 

2- درکدام گزینه نثر ادبی وجود دارد؟

الف- پاییز رنگ برگ ها تغییر می کندo                          ب- برگ ها درخشش خود را از دست می دهندo

ج- در پاییز برگ ها دست از دامن شاخه رها می کنند o       د- در پاییز هوا کمی سرد استo

3- با كلمات داده شده شبكه ي مراعات نظير بسازيد (2):
آسمان   (................-....................- .................. - .......................)

معلم  (..................... -..................... -  ...................... - .................. )
  4 -  جمله هاي  زير را مرتّب كنيد .(2)

الف – رشد ، گياهان ، نور ، خورشيد ، به ، احتياج، براي ، دارند ........................................................................................................

ب- بپرسيد ، اگر ، جايي ، از ، متوجه ، نشده ايد ، را ، از ، معلم ، آن ، را ، درس ، خوب

5-   جمله هاي ناقص زيرتادوجمله  را كامل كنيد . (2 )

 اگر درس ها را با دقّت .............................................................................................................

 هرگز نبايد..............................................................................................................................

6- دوسطر بنويسيد و در آن اين كلمات ( زند گي ، گذشته ، كتاب ، دانش )‌ رابه كارببريد(2)

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

7- جمله ها ی ادبی زیر را بصورت زبانی بنویسید؟(1/5)

گل خورشید شکفت

پيامبر همانند نسيم  نرم ومهربان بودند

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يك مورد از موضو ع هاي زير را انتخاب كنيد  و انشا بنويسيد(10)

علم ودانش چه فایده هايی براي انسان دارد

من يك كفش هستم اسم صاحب من سحر است او دختر ....

يك نوجوان  دوست دارد....

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    ---------------------------------------------------------------------------------                                          

* مشخص كنيد كدام جمله صحيح و كدام غلط است . (1(

1- در گفت و گوهاي بين اشخاص در داستان ها نمايش نامه ها به جاي نام گوينده نشانه ي ( -)گذاشته مي شود . ص (   )          غ  (   (  

 

-2به شيوه ي بهره گيري غير مستقيم از آيات  احاديث و روايات  تشبيه مي گويند .                        ص‌‌  (    (            غ (   )

 

3- با تركيب  و واژه ي داده شده جمله   بنويسيد . (2)

شعار جمعيت :                                                 

  
خردمند:

 

4- جمله های ادبی را به صورت ساده ی زبانی بنویسید( 1)

دندان هایش مثل مروارید می درخشد

 

زمستان کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد

 

6- براي اين تصويريك  بند(سه سطر )بنويسيد ( 2)

   

7- اين عبارت را تا دوجمله ادامه دهيد (2)

 من مي خواهم با ....................................................................................................................................

 راز هاي زندگي را ..................................................................................................................................

يك مورد از موضوع هاي داده شده را انتخاب كنيد و انشا بنويسيد : (10)

اي كاش مي توانستم....

درباره ی ادب وفایده های آن درزندگي

 گزارش يك سفر خيا لي به اعماق دريا يا كرات آسما ني را بنويسيد .

--------------------------------------------------------------------------------------------

 1- جای خالی عبارت زیر را کامل کنید؟(1)

گفتگوی درونی را.............................و گفتگوی با دیگران را..................................گویند.

2- معادل واژه های زیر را بنویسید؟(1)

مظلوم- رسول- خصلت-  آبشخور

 

3- عبارت زیر  کدام شعر مشهور سعدی را در خاطر شما زنده می کند(2)

مثل مومنان ، جمله چون یک تن است چون یک اندام را رنجی رسد، همه ی اندام ها آگاهی یا بند و رنجور شوند.

 

 

 4- اساس درک و فهم خود را در خصوص عبارت زیر در دو سطر بیان کنید (2)

 

پیامبر فرمودند : ای ابوذر مبادا با برادر مسلمان قهر کنی، زیرا کردار شایسته در هنگام قهر، به درگاه پروردگارپذیرفته نمی شود.
.........................................................................................................................................................................

 
5- درمورد اين تصوير سه سطر بنويسيد  (2 )

6- یک بند(دوسطر) بنویسید و کلمات زیر را در آن بکار ببرید؟(2)

دوستي -  راه -  شادي – انتظار

 

يك مورد از موضوع هاي داده شده را انتخاب كنيد و انشا بنويسيد : (10(

 اهمیت خانواده

غنیمت دانستن ایام نوجواني و جواني

د وست خوب كيست وچه ويژگي هايي دارد ؟

درباره : نهم ,
بازدید : 1039
مطالب مرتبط
دانلود گام به گام آموزش قران نهم به صورت رایگان
دانلود سوالات آمادگی دفاعی پایه نهم
طریقه انتخاب رشته در پایه نهم و دهم (هدایت تحصیلی)
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم علوم نهم خرداد 95
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم آموزش قرآن نهم خرداد 95
نمونه سوالات نوبت دوم پیام های آسمان نهم خرداد 95
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم ریاضی نهم خرداد 95
ارسال نظر برای این مطلب
الاله میگه :
تاریخ : 1392/10/7

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
اطلاعات کاربری
عضو شويد
نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشی رمز عبور؟
عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشیو
 • مهر 1395
 • شهريور 1395
 • مرداد 1395
 • تير 1395
 • خرداد 1395
 • ارديبهشت 1395
 • اسفند 1394
 • بهمن 1394
 • دی 1394
 • آبان 1394
 • مرداد 1394
 • خرداد 1394
 • ارديبهشت 1394
 • اسفند 1393
 • بهمن 1393
 • دی 1393
 • آذر 1393
 • آبان 1393
 • مهر 1393
 • شهريور 1393
 • مرداد 1393
 • تير 1393
 • خرداد 1393
 • ارديبهشت 1393
 • فروردين 1393
 • اسفند 1392
 • بهمن 1392
 • دی 1392
 • آذر 1392
 • آبان 1392
 • مهر 1392
 • شهريور 1392
 • خبرنامه
  براي اطلاع از آپدیت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

  مطالب پربازدید
 • جواب تمام تمرین ها و حل مسائل ریاضی2 دوم دبیرستان
 • جواب تمام تمرین ها و حل مسائل ریاضی اول دبیرستان
 • جواب و حل تمارین فیزیک 3 سوم دبیرستان
 • جواب تمام تمرین ها و حل مسائل ریاضی سوم دبیرستان
 • نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم
 • پاسخ پرسش ها وفعالیت های علوم تجربی هفتم فصل 1 تا 11
 • سوالات امتحانی دینی هفتم (اول متوسطه)